REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W BOJANOWIE 

W BOJANOWIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 1. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola w Bojanowie corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

 • Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego:

Organ do którego składa się deklarację:

 • Dyrektor Zespołu Szkół (dyrektor przedszkola)

 

Miejsce złożenia deklaracji:

 • Przedszkole w Bojanowie

 

Termin złożenia deklaracji:

 • do 28.02.2017 r.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola w Bojanowie przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu. Rodzice kandydata do przedszkola składają wniosek o przyjecie do przedszkola.

 

 • Wniosek o przyjęcie do Przedszkola w Bojanowie

Organ do którego składa się wniosek o przyjęcie:

 • Dyrektor Zespołu Szkół (dyrektor przedszkola)

 

Miejsce złożenia wniosku:

 • Przedszkole w Bojanowie

 

Termin złożenia wniosku:

 • Od 01.03.2017 r. do 31.03.2017 r.

 

Termin postępowania uzupełniającego:

 • Od 15.05.2017 r. do 25.05.2017 r.

 

Liczba złożonych wniosków:

 • Nie więcej niż do 3 przedszkoli;
 • We wniosku, o przyjęcie do przedszkola określa się kolejność wybranych przedszkoli, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych

 

 • Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

 

II. KRYTERIA NABORU DO PRZEDSZKOLA W BOJANOWIE

 • W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze gminy Bojanów.
 • W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek, niż wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie poniższe kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria te mają jednakową wartość !

 

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole w Bojanowie nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

W drugim etapie są brane pod uwagę kryteria:

1) Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, uczą się w trybie dziennym - 6 pkt.

2) Dziecko, którego rodzeństwo jest lub było wychowankiem danego przedszkola - 5 pkt.

3) Dziecko będzie korzystało z usług przedszkola powyżej 5 godzin dziennie - 1 punkt za jedną godzinę ponad podstawę programową 1 - 5 pkt.

4) Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka - 4 pkt.

 

Kryteria te mają różną wartość !

 

 • Oświadczenia potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych, które należy dołączyć do wniosku:

 

III. KANDYDACI ZAMIESZKALI POZA OBSZAREM GMINY BOJANÓW

 • Mogą być przyjęci do Przedszkola w Bojanowie na terenie gminy Bojanów, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina Bojanów nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.

 

 • W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Bojanów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne według zasad wskazanych powyżej.

 

 

IV. KOMISJA REKRUTACYJNA

 • Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola w Bojanowie przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół w Bojanowie.

 

 • Zadania komisji rekrutacyjnej

1) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

2) Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

3) Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;

4) Przygotowanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata – w przypadku założenia stosownego wniosku przez rodzica kandydata.

 

 • Zadania przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

1)  Podpisanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola;

2) Występowanie do wójta o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach złożonych wraz z wnioskiem o przyjęcie do przedszkola.

 

V. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 • Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpieniem przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola, szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

VII. INNE POSTANOWIENIA

 • Postępowanie rekrutacyjne nie jest postępowaniem administracyjnym.
 • Ilekroć ww. przepisach jest mowa bez bliższego określenia o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 
Pliki do pobrania: