Numer rachunku bankowego Rady Rodziców Zespołu Szkół w Bojanowie
52 9430 1016 2001 8458 2000 0001
Nadsański Bank Spółdzielczy oddział w Bojanowie

 

 

 Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej

im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bojanowie

z dnia 27 września 2017 r.

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz Regulaminu Rady Rodziców Zespołu Szkół w Bojanowie z dn. 30 września 2015 r.

 

Skład Prezydium:

 

1.

Przewodniczący

Kobylarz Barbara

2.

Zastępca przewodniczącego

Dziadura Danuta

3.

Sekretarz

Kwaśnik Elżbieta

4.

Skarbnik

Majowicz Wioletta

5.

Członek

Dziadura Jacek 

6.

Członek

Buczek Magdalena

7.

Członek

Tetla Małgorzata

8.

Członek

Kopeć Magdalena

9.

Członek

Delekta Małgorzata

 

 

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

1.

Przewodniczący

Sudoł Teresa

2.

Zastępca przewodniczącego

Smotryś Agnieszka

3.

Członek

Janiec Barbara

 

 

Rady Rodziców Przedszkola w Bojanowie

z dnia 28 września 2017 r.

Na podstawie art. 84 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz Regulaminu Rady Rodziców Przedszkola w Bojanowie ustala się skład Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.

 

Skład Prezydium:

 

1.

Przewodniczący Stolarz Joanna

2.

Zastępca przewodniczącego Chudzik Justyna

3.

Skarbnik Stolarz Beata
 4.  Sekretarz Koc Marzena

 

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

1.

Przewodniczący

Sudoł Anna

2.

Zastępca przewodniczącego

Delekta Małgorzata

3.

Członek

Szczęch Aneta

 

 

Kompetencje Rady Rodziców

 1. W szkołach (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum) działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.
 2. W skład rad rodziców wchodzą, po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, do rady rodziców szkoły.
 5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
 6. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 7. Do kompetencji rady rodziców, należy:

1)     uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

 1. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2)     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3)     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.