Skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół
w Bojanowie

Publicznego Gimnazjum Nr1 im. ks. Jerzego Popiełuszki


Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1

oraz

Przedszkola

 

Dyrektor:                                                          Wicedyrektor:

mgr Zbigniew Glica                                                mgr Danuta Tofilska

wychowanie fizyczne                                         edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

mgr Agnieszka Bajek

edukacja wczesnoszkolna, plastyka

mgr Alicja Bieleń

język angielski

lic. Małgorzata Burek

edukacja przedszkolna

mgr Paweł Jodłowski

język angielski, szachy

mgr Małgorzata Kaźmierak

religia

mgr Robert Kobylarz

technika, wychowanie fizyczne

mgr Ewelina Kotwica

pedagog szkolny

mgr Anna Kowal

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Agnieszka Kowal/ zast. Patrycja Siciarz

język niemiecki

mgr Ewa Makolus

historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Anna Marut

matematyka

mgr Joanna Mucha/ zast. Maria Podstawska

psycholog

mgr Grzegorz Musiał

fizyka, informatyka, technika

mgr Alina Olszowy

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Sebastian Pietras

język polski, biblioteka

mgr Renata Piróg

język polski

mgr Izabela Rychel 

geografia

mgr Alicja Sadecka

matematyka

mgr Stanisława Siorek

edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka

ks. mgr Marek Sikora

religia

mgr Dorota Smoleń

przyroda, pedagog 

ks. mgr Piotr Strojny

religia

mgr Anna Szczęch

język polski, historia

mgr Elżbieta Szczęch

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Stanisława Szczęch

edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

mgr Beata Story

przyroda, biologia, chemia

mgr Jolanta Szewc

informatyka, technika

mgr Alicja Ślusarczyk

edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka


mgr Agata Tereszkiewicz

edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Tomasz Weber

wychowanie fizyczne

 

 

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej

 

I. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)     zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców;

2)     podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

4)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5)     podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

II. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)     organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2)     projekt planu finansowego szkoły;

3)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)     propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

III. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw  poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.